۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
اطلاعيه تحويل پاكات و خريد اسناد مناقصه عمومي يك مرحله اي تامين نيروي انساني تاسيسات، تلفنخانه، رختشويخانه واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
اطلاعيه تحويل پاكات و خريد اسناد مناقصه عمومي يك مرحله اي تامين نيروي انساني تاسيسات، تلفنخانه، رختشويخانه واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
احتراما بدينوسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان در مناقصه عمومي يك مرحله اي تامين نيروي انساني تاسيسات، تلفنخانه، رختشويخانه واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر رسانيده مي شود مهلت فروش اسناد مناقصه از تاريخ 1397/12/04تا 1397/12/06تمديد و همچنين  تحويل پاكات پيشنهاد قيمت تا ساعت15 روز سه شنبه مورخه 97/12/21تمديد گرديد و زمان بازگشايي پاكات مذكور در  تاريخ 22/12/97راس ساعت 10 صبح مي باشد
اداره حقوقي و قراردادها
تاریخ:
1397/12/04
تعداد بازدید:
428
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal