۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
مناقصه تكميل تعدادي مسكن متخصص و پانسيون پزشك و زنجيره سرد و مراكز پزشك و بيمارستان 32 تخت خوابي پلان چابهار

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر درنظر دارد تكميل تعدادي مسكن متخصص و پانسيون پزشك و زنجيره سرد و مراكز پزشك و بيمارستان 32 تخت خوابي پلان چابهار را از طريق مناقصه عمومي ،يك مرحله اي به شركتهاي واجدالشرايط  طبق اسناد مناقصه بشرح ذيل واگذار نمايد :

متقاضيان واجدالشرايط جهت دريافت اسناد مناقصه ميتوانند از طريق سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس IETS.MPORG.IR يا مراجعه حضوري به آدرس : سيستان و بلوچستان- شهرستان ايرانشهر-بلوار امام خميني (ره) نبش امام خميني 46 - ستاد مركزي دانشگاه – دفتر اداره منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني  اقدام نمايند.

نوع و شماره مناقصه: عمومي ، يك مرحله اي بشرح ذيل :

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

دريافت اسناد

مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار

تكميل مركز جامع سلامت روستايي كشاري سرباز

100-02-98

دانلود

331/000/000ريال

احداث زنجيره سرد راسك

101-02-98

دانلود

183/000/000ريال 

تكميل مركز جامع سلامت روستايي باهوكلات چابهار

102-02-98

دانلود

253/000/000ريال

تكميل مركز جامع سلامت روستايي برشك نيكشهر

103-02-98

دانلود

515/000/000ريال

تكميل مركز جامع سلامت روستايي چانف نيكشهر 

104-02-98

دانلود

473/000/000ريال

تكميل مركزجامع سلامت روستايي زرآباد كنارك 

105-02-98

دانلود

379/000/000ريال 

تكميل مركز جامع سلامت روستايي كوچينك نيكشهر 

106-02-98

دانلود

311/000/000ريال

تكميل مركز جامع سلامت روستايي هريدوك نيكشهر 

107-02-98

دانلود

428/000/000ريال

تكميل مسكن متخصص سه واحد كنارك

108-02-98

دانلود

335/000/000ريال

تكميل مسكن متخصص سه واحد مهرستان

109-02-98

دانلود

334/000/000ريال

احداث اسكلت بيمارستان 32 تختخوابي پلان چابهار

110-02-98

دانلود

1/790/000/000ريال 

 

فروش اسناد مناقصه : از تاريخ 22/02/98 لغايت 29/02/98

-         مهلت دريافت پيشنهادات : حداكثر تا ساعت 15:00 مورخ 13/03/98

-         جلسه بازگشايي پاكات مناقصه : روز شنبه راس ساعت 10:00 صبح مورخ 18/03/98

" بديهي است به پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد"

-         تاريخ و محل جلسه ويزيت (جلسه توجيحي و پرسش و پاسخ ):چهارشنبه ساعت 10:00 صبح مورخ 11/03/98 دفتر منابع فزيكي و طرحهاي عمراني دانشگاه مي باشد.

مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار ميبايست به صورت واريز نقدي به حساب سپرده 66352800 نزد بانك رفاه كارگران شعبه خاتم الانبياء (ص) ايرانشهر يا ضمانت نامه بانكي مورد قبول كارفرما ( ذي نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر ) در پاكت الف ارائه گردد.

-         قيمت اسناد ، نحوه واريز وجه و محل دريافت اسناد مناقصه : جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ 000/000/1ريال(يك ميليون  ريال ) به حساب شماره 2138532636001 نزد بانك رفاه شعبه مركزي درآمد درماني اختصاصي به نام دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر واريز نموده و پس از ارائه اصل رسيد بانكي به دفتر منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني  ،اسناد مناقصه را دريافت نمايند يا از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس IETS.MPORG.IR مراجعه و نسبت به دريافت اسناد اقدام نموده و سپس اصل رسيد واريز خريد اسناد مناقصه را در پاكت (الف) كه لاك و مهر موم شده ،ضميمه نمايند. متذكر مي گردد هزينه خريد اسناد به هيچ وجه قابل استرارد نمي باشد.

-         محل تحويل پيشنهادات : شركت كنندگان در مناقصه ميبايست پيشنهادات خود را درموعد مقرر به نشاني ايرانشهر- بلوارامام خميني-نبش امام خميني  46 ستاد مركزي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - دبيرخانه محرمانه واحد حراستتحويل و رسيد اخذ نمايند.

-          توجه: به پيشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و امضاء و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شماره تماس جهت هماهنگي 05437214136 دفتر امور حقوقي- ساير شرايط در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

تاریخ:
1398/02/24
تعداد بازدید:
429

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal