۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
اخبار
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر درنظر دارد اجراي عمليات تكميل بخش سوختگي و اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا ايرانشهر و تكميل خوابگاه 200 نفر دانشكده پرستاري و مامائي ايرانشهر و تكميل ساختمان بخش سوختگي و اورژانس بيمارستان امام علي (ع)چابهار را از طريق مناقصه عمومي ، يك مرحله اي به شركتهاي واجدالشرايط طبق اسناد مناقصه بشرح ذيل واگذار نمايد
1397/08/23
کارگاه و همایش
كارگاه دو روزه آموزشي مراقبت تكاملي نوزادان در جهت توانمندسازي پزشكان و پرستاران در مراقبت تكاملي نوزادان در ايرانشهر به كار خود پايان داد.
1397/02/30
برگزاري كارگاه آموزشي سامانه حضور و غياب (اتوماسيون تردد)
1397/02/16
كارگاه آموزشي ويژه بيماران MS و خانواده بيماران تشكيل شد
1396/03/02
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal