خبر فوری:
دبیرخانه هیات امناء و امور شوراها
 
دبير هيات امناء: آقاي سلمان زارعي
 تحصيلات : فوق ليسانس مديريت اجرايي
سوابق كاري :
* انبار دار  91-90
*كارشناس بودجه 93-92
*معاون بودجه 93 تا اكنون
*عضو كميته بازرسي و پايش عملكرد مالي دانشكده 93 تا كنون
* مسئول دبيرخانه هيات امناء 93-94-96 تا كنون
تلفن تماس :05437213891 - داخلي: 309
شرح وظايف 
1- همكاري و فعايت ها با رياست دانشگاه جهت اقدامات و تكاليف مرتبط با مصوبات هيات امناء و مشاركت حسب نياز با معاونين ذيربط و نيز مشاركت و مساعدت در  برگزاري و پيگري اقدامات هيات امناي دانشگاه يا بيمارستانها
2- برنامه ريزي و هماهنگي در تدوين پيشنهادات و دستور جلسات هيات امناء وزارت متبوع در تدوين دستورالعمل ها ، دستورات مشترك و تنظيم صورتجلسات ،جمع آوري مستندات مصوبات و ... و اخذ تاييديه اوليه پيشنهادات قابل طرح در جلسه از دبيرخانه هيات امنا در وزارت متبوع
3- برگزاري جلسات هيات امناي دانشگاه حسب ضرورت با نظر رياست موسسه به صورت فوق العاده يا عادي خارج از جلسات برنامه ريزي شده ساليانه توسط دبيرخانه مركزي وزارت متبوع و فراهم نمودن امكانات لازم در ارسال مستندات كامل جلسه به اعضا با فاصله زماني مناسب (حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه ) و دبيرخانه مركزي
4- مطالعه ، هماهنگي و همكاري در تدوين برنامه ها و سياست هاي دانشگاه با مبادي ذيربط بخشي و فرابخشي در راستاي سياستهاي كلان و تسري آنها در مصوبات هيات امناء (در دانشگاه يا حسب نياز در بيمارستانها)
5- هماهنگي و مشاركت با مديريت مالي و مديريت بودجه دانشگاه در تنظيم و تهيه جداول و گزارشات بودجه اي و مالي ، هماهنگي در راستاي مصوبات هيات امناء و پيگيري نهايي نمودن جداول پيشنهادي جهت تصويب در فصل بودجه ريزي و مشاركت در ارائه گزارشات مالي و حسابرسي حسب نياز و مورد در هيات امناهاي دانشگاه يا بيمارستانها
6- مطالعه ، پژوهش و برنامه ريزي در پايش و نظارت بر حسن اجراي مصوبات هيات امناء ارزيابي عملكرد آن و ارائه گزارش
7- مشاركت و همكاري با معاونت ها و واحدهاي تخصصي زير مجموعه دانشگاه بمنظور برنامه ريزي و جمع آوري اطلاعات و مستندات و پيشنهادات جهت تهيه و تدوين نهايي پيش نويس مصوبات و تصويب آن در هيات امناء هيات امناهاي دانشگاه يا بيمارستانها
8- - برنامه ريزي جلسات هيات امناء و برگزاري جلسات و مشاركت و پيگيري در تنظيم ، اصلاح و تائيد امضاي صورتجلسات گزارشات عملكرد ، حسابرسي ، جداول بودجه و مالي و ... با همكاري واحدهاي تخصصي ذيربط دانشگاه
9- بازنگري و مطالعه دستورالعمل ها ، قوانين مرتبط ، جداول مالي و اداري و ارائه اصلاحات در زمينه هاي مديريت و فعاليت هاي دانشگاه مرتبط با مصوبات هيات امناء
10- مستند سازي و طبقه بندي اطلاعات و ايجاد ارتباط و هماهنگي با اعضاي هيات امناء ، دبيرخانه مركزي هيات امناء وزارت متبوع
11- هماهنگي در راه اندازي و فعاليت كميته هاي تخصصي هيات امناء در سطح دانشگاهها در راستاي مصوبات ، پيشنهادات ، تكليف جلسات هيات امناء و نيازهاي كارشناس دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/13
تعداد بازدید:
29316
Powered by DorsaPortal